TRAINING
(บริการฝึกอบรม ISO)

หลักสูตรอบรม ISO9001:2015
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ
(Quality Management System)

Q-01 : หลักสูตร ISO 9001:2015 การตีความข้อกำหนด     
ISO 9001:2015 Requirement

ฝึกอบรม ISO หลักสูตรนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตีความเกี่ยวกับข้อกำหนด ISO9001:2015 ระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกมาตรฐาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม

Q-02 : หลักสูตร ISO 9001:2015 ผู้ตรวจประเมินภายใน
ISO 9001:2015 Internal Audit

ฝึกอบรม ISO หลักสูตร ISO 9001:2015 การตรวจติดตามภายในเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจติดตามภายใน(Internal Auditor) สามารถเข้าใจ ความจำเป็นและเทคนิคในการตรวจติดตามภายในและสามารถนำเสนอผลการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ

Q-03 : หลักสูตร ISO 9001:2015 การจัดการความเสี่ยงตามระบบมาตรฐาน
Risk Management for ISO 9001:2015 

ฝึกอบรม ISO หลักสูตรนี้วิเคราะห์บริบทองค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดการความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในทางลบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร

Q-04 : หลักสูตร เทคนิคการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารชั้นเลิศ (QMR)
ISO9001:2015 Excellent QMR

ฝึกอบรม ISO หลักสูตรนี้ จะทำให้เข้าใจข้อกำหนด ISO9001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับ QMR เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถวางแผน ติดตามผลการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพให้เกิดประสิทธิผล

Q-05 : หลักสูตร เทคนิคการควบคุมเอกสารตามระบบ ISO 9001:2015
ISO 9001:2015 Document Control Technique

การจัดทำระบบ ISO 9001:2015 มีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสารสารสนเทศเพื่อใช้ในการควบคุมและดำเนินระบบ ดังนั้นฝึกอบรม ISO หลักสูตรนี้มีความจำเป็นที่จะต้องให้บุคคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำและควบคุมเพื่อลดปัญหาความซับซ้อนของระบบเอกสาร

Q-06 : หลักสูตร ISO 9001:2015 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินภายใน
ISO 9001:2015 Lead Auditor Internal Audit

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามภายในเป็นบุคคลที่สำคัญ ดังนั้นฝึกอบรม ISO หลักสูตรนี้ ทำให้หัวหน้าผู้ตรวจมีทักษะและรู้แนวทางการเป็นผู้ตรวจมืออาชีพจาก 3rd party Auditor , ตีความข้อกำหนด ISO9001:2015 เชิงลึก และ การบรรยายใกล้เคียงหลักสูตร CQI & IRCA Lead Auditor

 หลักสูตรอบรม ISO14001:2015
มาตรฐานระบบบริหารสิ่งแวดล้อม
(Environmental Management System)

E-01 : หลักสูตร  ISO 14001:2015 การตีความข้อกำหนด      
ISO 14001:2015 Requirement

ฝึกอบรม ISO หลักสูตร ISO 14001:2015 การตีความข้อกำหนด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตีความเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม

E-02 : หลักสูตร ISO 14001:2015 ผู้ตรวจประเมินภายใน
ISO 14001:2015 Internal Audit

การตรวจติดตามภายในเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ISO หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน(Internal Auditor) จะสามารถเข้าใจ ความจำเป็นและเทคนิคในการตรวจติดตามภายในและสามารถนำเสนอผลการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ

E-03 : หลักสูตร ISO 14001:2015 การจัดการความเสี่ยง
Risk Management for ISO 14001:2015 

ฝึกอบรม ISO หลักสูตร ISO 14001:2015 การจัดการความเสี่ยง หลักสูตรนี้เนื้อหาเช่น วิเคราะห์บริบทองค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในทางลบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายองค์กร รวมถึงประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม(Environmental Aspect)

E-04 : หลักสูตร เทคนิคการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารชั้นเลิศ ( EMR )
ISO14001:2015 Excellent EMR

ฝึกอบรม ISO หลักสูตรนี้จะทำให้เข้าใจข้อกำหนด ISO14001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับ EMR เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถวางแผน ติดตามผลการดำเนินการตามระบบบริหารสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผล

E-05 : หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อม และพันธะสัญญา
Environmental Law & Obligation

ฝึกอบรม ISO14001 หลักสูตรกฎหมายสิ่งแวดล้อม และพันธะสัญญา จะทำให้เข้าใจถึงโครงสร้างและสาระสำคัญของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เข้าใจถึงการรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับองค์กร นำกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ

E-06 : หลักสูตร ISO 14001:2015 หัวหน้าผู้ตรวจประเมินภายใน 
ISO 14001:2015 Lead Auditor Internal Audit

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามภายในเป็นบุคคลที่สำคัญ ฝึกอบรม ISO หลักสูตรนี้หัวหน้าผู้ตรวจจะมีทักษะและรู้แนวทางการเป็นผู้ตรวจมืออาชีพจาก 3rd party Auditor , ตีความข้อกำหนด ISO14001:2015 เชิงลึก และ การบรรยายใกล้เคียงหลักสูตร CQI & IRCA Lead Auditor

หลักสูตรอบรม ISO45001:2018
มาตรฐานระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(Occupational Health and Safety Management System)

S-01 : หลักสูตร ISO 45001:2018 การตีความข้อกำหนด     
ISO 45001:2018 Requirement

ฝึกอบรม ISO หลักสูตร ISO 45001:2018 การตีความข้อกำหนด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตีความเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การชี้บ่งอันตรายต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม

S-02 : หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Internal Audit

การตรวจติดตามภายในเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม ISO 45001:2018 หลักสูตรผู้ตรวจติดตามภายใน(Internal Auditor) จะสามารถเข้าใจ ความจำเป็นและเทคนิคในการตรวจติดตามภายในและสามารถนำเสนอผลการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ

S-03 : หลักสูตร ISO 45001:2018 การจัดการความเสี่ยง
Risk Management for ISO 45001:2018 

ฝึกอบรม ISO หลักสูตร ISO 45001:2018 การจัดการความเสี่ยง หลักสูตรเนื้อหา เช่น วิเคราะห์บริบทองค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในทางลบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายองค์กร รวมถึงชี้บ่งอันตราย(Hazard Identification)

S-04 : หลักสูตร เทคนิคการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารชั้นเลิศ ( OHSMR )
ISO45001:2018 Excellent OHSMR

ฝึกอบรม ISO หลักสูตร เทคนิคการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารชั้นเลิศ ( OHSMR ) จะทำให้เข้าใจข้อกำหนด ISO45001:2018 ที่เกี่ยวข้องกับ OHSMR เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถวางแผน ติดตามผลการดำเนินการตามระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิผล

S-05 : หลักสูตร กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Occupational Health and Safety Law

ฝึกอบรม ISO 45001:2018 หลักสูตร กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำทำให้เข้าใจถึงโครงสร้างและสาระสำคัญของกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าใจถึงการรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับองค์กร นำกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ

S-06 : หลักสูตร หัวหน้าผู้ตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018
ISO 45001:2018 Lead Auditor Internal Audit

หัวหน้าผู้ตรวจติดตามภายในเป็นบุคคลที่สำคัญ ดังนั้นฝึกอบรม ISO 45001:2018 หลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจจะมีทักษะและรู้แนวทางการเป็นผู้ตรวจมืออาชีพจาก 3rd party Auditor , ตีความข้อกำหนด ISO45001:2018 เชิงลึก และ การบรรยายใกล้เคียงหลักสูตร CQI & IRCA Lead Auditor

หลักสูตรอบรม IATF16949:2016
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพยานยนต์
(Automotive Quality Management System)

A-01 : หลักสูตร IATF16949:2016 การตีความข้อกำหนด และการเปลี่ยนแปลงส่วนเพิ่มเติม
IATF16949:2016 Requirement and Sanctioned Interpretation

ฝึกอบรม IATF16949:2016 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตีความเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพยานยนต์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงส่วนเพิ่มเติม(SI)  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม

A-02 : หลักสูตร IATF16949:2016 ผู้ตรวจประเมินภายใน
IATF16949:2016 Internal Audit

ฝึกอบรมหลักสูตร IATF16949:2016 การตรวจติดตามภายในเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจติดตามภายใน(Internal Auditor) สามารถเข้าใจ ความจำเป็นและเทคนิคในการตรวจติดตามภายในและสามารถนำเสนอผลการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ

A-03 : หลักสูตร IATF16949:2016 การจัดการความเสี่ยง
Risk Management for IATF16949:2016

ฝึกอบรมหลักสูตร IATF16949:2016 การจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์บริบทองค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในทางลบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายองค์กร รวมถึงวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ(FMEA)

A-04 : หลักสูตร QMR IATF16949:2016 เทคนิคการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารชั้นเลิศ 
IATF16949:2016 Excellent QMR

ฝึกอบรมหลักสูตร QMR IATF16949:2016 จะทำให้เข้าใจข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ QMR เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถวางแผน ติดตามผลการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพยานยนต์ให้เกิดประสิทธิผล

A-05 : หลักสูตร FMEA วิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA 4th Edition)

ข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ FMEA , ฝึกอบรมหลักสูตร FMEA จะทำให้เข้าใจและประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล เทคนิคต่างๆที่ถูกพัฒนาสำหรับคู่มือ FMEA AIAG เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง

A-06 : หลักสูตร FMEA วิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ
Failure Mode and Effect Analysis (FMEA AIAG&VDA 1st  Edition)

ข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ FMEA , ฝึกอบรมหลักสูตร FMEA จะทำให้เข้าใจและประยุกต์ใช้สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล เทคนิคต่างๆที่ถูกพัฒนาสำหรับคู่มือ FMEA AIAG & VDA เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง

A-07 : หลักสูตร PPAP กระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต
Production Part Approval Process (PPAP 4th Edition)

ข้อกำหนด IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ PPAP , ฝึกอบรมหลักสูตร PPAP จะทราบถึงรายละเอียดและการจัดทำรายการ PPAP ,ประเภทของการอนุมัติการร้องขออนุมัติชิ้นส่วนการผลิต การจัดทำ PSW โดยสามารถเข้าใจและประยุกต์ใช้สำหรับกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต PPAP อย่างมีประสิทธิผล

A-08 : หลักสูตร APQP and Control Plan การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและแผนควบคุม
Advanced Product Quality Planning & Control Plan (APQP & Control Plan 2nd  Edition)

ฝึกอบรม IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ APQP & Control Plan , หลักสูตร APQP หลักเบื้องต้นของการวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า การจัดทำแผนควบคุม (Control Plan Metrology) บรรยายและกิจกรรมกลุ่มการจัดทำ APQP & Control Plan

A-09 : หลักสูตร MSA การวิเคราะห์ระบบการวัด
Measurement System Analysis (MSA 4th Edition)

ฝึกอบรมหลักสูตร IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ MSA ,อธิบายภาพรวมและรายละเอียดของ MSA ว่าทำไมต้องทำ MSA , ชนิดของการวิเคราะห์ระบบการวัด Bias, Linearity , Stability and Variable & Attribute Gage R&R

A-10 : หลักสูตร SPC การควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ
Statistical Process Control (SPC 2nd Edition)

ฝึกอบรมหลักสูตร IATF16949:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ SPC, เพื่อให้ความรู้ด้านการควบคุมกระบวนการด้วยสถิติ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล โดยใช้การบรรยายควบคู่ไปกับการยกตัวอย่างกรณีศึกษา (Case Study) เช่น Control chart, Cpk

A-11 : หลักสูตร VDA 6.3 Process Audit
การตีความ และการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนด VDA6.3 Process Audit

ฝึกอบรมหลักสูตร VDA 6.3 คือ การตรวจประเมิน Process Audit ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นระบบการตรวจประเมินหน้างานที่ดีที่สุด เกณฑ์การตรวจประเมิน VDA เน้นที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ วิทยากรเน้นการบรรยายและตัวอย่างการประยุกต์ใช้โดยละเอียด

หลักสูตรอบรม ISO13485:2016
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพเครื่องมือแพทย์
(Medical Devices Quality Management System)

M-01 : หลักสูตร ISO13485:2016 การตีความข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพเครื่องมือแพทย์ 
ISO13485:2016 Requirement

ฝึกอบรมหลักสูตร ISO13485:2016 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตีความเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพเครื่องมือแพทย์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม

M-02 : หลักสูตร ISO13485:2016  ผู้ตรวจประเมินภายใน
ISO13485:2016 Internal Audit

ฝึกอบรมหลักสูตร ISO13485:2016 การตรวจติดตามภายในเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจติดตามภายใน(Internal Auditor) สามารถเข้าใจ ความจำเป็นและเทคนิคในการตรวจติดตามภายในและสามารถนำเสนอผลการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ

M-03 : หลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์ GDPMD
Good Distribution Practice for Medical Devices

ในการจัดเก็บและกระจายเครื่องมือแพทย์ เป็นสิ่งสำคัญในเรื่องของระบบคุณภาพ ความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ ดังนั้นฝึกอบรมหลักสูตรหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายเครื่องมือแพทย์ GDPMD จึงเป็นหลักสูตรที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ GDP และให้ทราบขอบเขตการดำเนินการตามมาตรฐาน GDPMD

หลักสูตรอบรม ISO 22301:2019
มาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Management)

B-01 : หลักสูตร ISO22301:2019 การตีความข้อกำหนด 
ISO22301:2019 Requirement

ฝึกอบรมหลักสูตร ISO22301:2019 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตีความเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จัดทำ BIA, Risk Assessment, BCP สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม

B-02 : หลักสูตร ISO22301:2019 ผู้ตรวจประเมินภายใน
ISO22301:2019 Internal Audit

ฝึกอบรมหลักสูตร ISO22301:2019 การตรวจติดตามภายในเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจติดตามภายใน(Internal Auditor) สามารถเข้าใจ ความจำเป็นและเทคนิคในการตรวจติดตามภายในและสามารถนำเสนอผลการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรม TL9000:2016
มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพโทรคมนาคม
(Telecommunication Quality Management System)

T-01 : หลักสูตร TL9000:2016 การตีความข้อกำหนด 
TL9000:2016 Requirement

ฝึกอบรมหลักสูตร TL9000:2016 การตีความข้อกำหนด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตีความเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพโทรคมนาคม การขึ้นทะเบียน TL ID , Measurement Handbook , Point Release ล่าสุด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม

T-02 : หลักสูตร TL9000:2016  ผู้ตรวจประเมินภายใน
TL9000:2016 Internal Audit

ฝึกอบรมหลักสูตร TL9000:2016 Internal Audit การตรวจติดตามภายในเป็นข้อกำหนดที่สำคัญสำหรับการกำกับดูแลองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผู้ตรวจติดตามภายใน(Internal Auditor) สามารถเข้าใจ ความจำเป็นและเทคนิคในการตรวจติดตามภายในและสามารถนำเสนอผลการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ

T-03 : หลักสูตร TL9000:2016 การจัดการความเสี่ยง
Risk Management for TL9000:2016

หลักสูตร TL9000:2016 Risk Management วิเคราะห์บริบทองค์กรและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบในทางลบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายองค์กร

T-04 : หลักสูตร QMR เทคนิคการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารชั้นเลิศ
TL9000:2016 Excellent QMR

ฝึกอบรมหลักสูตร QMR เทคนิคการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารชั้นเลิศเข้าใจข้อกำหนด TL9000:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ QMR เข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและสามารถวางแผน ติดตามผลการดำเนินการตามระบบบริหารคุณภาพโทรคมนาคมให้เกิดประสิทธิผล

T-05 : หลักสูตร Measuremet Handbook คู่มือการวัดในระบบ TL9000:2016
TL9000:2016 Measurement Handbook and Reporting Quest Forum

ฝึกอบรมหลักสูตร Measuremet Handbookเข้าใจข้อกำหนด TL9000:2016 ที่เกี่ยวข้องกับ Measurement ,เข้าใจวิธีการระบุ Category การวัด , สูตรในการคำนวณ เช่น NPR,FRT,OFR,OTD,BRR รวมถึงการรายงานผลไปยัง Quest Forum สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรอบรม ISO/IEC 17025:2017
มาตรฐานระบบบริหารห้องปฏิบัติการ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

L-01 : หลักสูตรการตีความข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017
ISO/IEC 17025:2017 Requirement

ฝึกอบรม ISO/IEC 17025:2017 หลักสูตรการตีความข้อกำหนด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตีความเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารห้องปฏิบัติการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม

หลักสูตรอบรม ISO22000:2018
มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยอาหาร
(Food Safety Management System)

F-01 : การตีความข้อกำหนด ISO22000:2018
ISO22000:2018 Requirement

ฝึกอบรม ISO เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตีความเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารความปลอดภัยอาหาร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม

หลักสูตรอบรม GMP & HACCP
หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
(Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Critical Control Point)

G-01 : การตีความ GMP&HACCP
Good Manufacturing Practice and Hazard Analysis and Critical Control Point

ฝึกอบรม GMP&HACCP เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตีความเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารและระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ความสะอาดของอาคารสถานที่และอาหาร เครื่องแต่งการต่างๆ ควบคุมสัตว์พาหะ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้

หลักสูตรอบรม ISO27001:2013
มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัยข้อมูล
(Information Security Management System)

I-01 : การตีความข้อกำหนด ISO27001:2022
ISO27001:2013 Requirement

ฝึกอบรม ISO เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตีความเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารความปลอดภัยข้อมูล สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม

หลักสูตรอบรม ISO50001:2018
มาตรฐานระบบบริหารพลังงาน
(Energy Management System)

EN-01 : การตีความข้อกำหนด ISO50001:2018
ISO50001:2018 Requirement

ฝึกอบรม ISO เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตีความเกี่ยวกับข้อกำหนดระบบบริหารพลังงาน ตัวอย่างโครงการประหยัดพลังงานต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ผ่านการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Improvement)

C-01 : Kaizen
กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ฝึกอบรมหลักสูตร Kaizen เน้นการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของตนเองด้วยตัวเองแล้วจัดทำรายงานผลการปรับปรุงง่ายๆ รายงานผลการปฏิบัติไคเซ็นถือว่าเป็นกิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง , ตัวอย่างกิจกรรมไคเซ็นและยกกรณีตัวอย่างขององค์กร

C-02 : Quality Control Circle (QCC)
กิจกรรมย่อยเพื่อการปรับปรุง QCC

ฝึกอบรมหลักสูตร Quality Control Circle (QCC) เน้นส่งเสริมให้พนักงานในหน่วยงานที่รวมกลุ่มตั้งแต่ 3-9 คน นำปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นบ่อยในงานประจำที่ตนเองรับผิดชอบมาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อทำการแก้ไข และหามาตรการในการแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ำ, ตัวอย่างกิจกรรม QCC และยกกรณีตัวอย่างขององค์กร

C-03 : QC 7 Tools Technique
เทคนิคการแก้ปัญหาด้วย QC 7 Tools

ฝึกอบรม หลักสูตร QC 7 Tools เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 แบบ ประกอบด้วย Check Sheet, Cause and Effect Diagram, Histogram, Scatter Diagram, Graph, Control Chart เน้นบรรยายจากวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรงในการใช้เครื่องมือทั้ง 7 แบบกับเน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม

C-04 : Root Cause Analysis and Problem Solving
การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อการแก้ไขปัญหา

ฝึกอบรม หลักสูตร Root Cause Analysis and Problem Solving เพื่อเป็นแนวทางการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ของปัญหามีหลายประเภท เทคนิคในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่มี ความนิยมแพร่หลายที่แนะนำคือ เทคนิค 5W1H,Fishbone Diagram, Why-Why Analysis, Is and Is-Not, Affinity Diagram เน้นการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่ม

C-05 : Problem Solving by 8D 
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยระบบ 8D

ฝึกอบรม หลักสูตร Problem Solving by 8D การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยระบบ 8D ซึ่งการแก้ไขด้วยระบบ 8D ได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสำหรับการดำเนินการแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึง รายละเอียดและขั้นตอนการทำ 8D ตั้งแต่ D1-D8 วิทยากรเน้นการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่ม

C-06 : Lean & Six Sigma ( DMAIC )
ลีน และ ซิกส์ซิกมา (Define , Measure , Analyze , Improve , Control)

ฝึกอบรม หลักสูตร Lean & Six Sigma ( DMAIC ) เพื่อเข้าใจถึงพื้นฐานและประยุกต์ใช้เครื่องมือ LEAN &Six Sigma ,การค้นหาความสูญเสียในการทำงาน เทคนิคการปรับปรุงงาน โครงการปรับปรุงโดยใช้ DMAIC เน้นการบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มและยกกรณีตัวอย่างขององค์กร

พัฒนาบุคลากรในองค์กร 
(People Management & Development)

H-01 : Leadership Development 
การพัฒนาภาวะผู้นำ  

 • ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่หลักของผู้นำทีม และทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนาทีมงานเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
 • การสร้างแรงจูงใจ และพัฒนาศักยภาพทีมงาน
 • นำทีมงานมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวโดยการนำเครื่องมือบริหารทีมงานต่างๆมาใช้
 • พัฒนาทักษะการให้ Feedback ที่ทรงพลังพัฒนาประสิทธิภาพของทีม
 • เข้าใจ และนำหลักการโค้ชและการให้คำปรึกษามาใช้ในการติดตามผลงาน และพัฒนาศักยภาพลูกน้อง

H-02 : HR for Non HR
หัวหน้างานกับงานบริหารบุคคล

 • ตระหนักและเข้าใจบทบาทหน้าที่หลักของ Line Manager ในงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลภายในทีมตนเอง
 • เรียนรู้เทคนิคสรรหาบุคคล สรรหาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้เครื่องมือพัฒนาบุคคล พัฒนาทักษะของลูกน้อง และการพัฒนาทีมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมและองค์กร
 • เทคนิคการให้Feedback และการติดตามการปฎิบัติงาน & ติดตามการพัฒนาตนเองของลูกน้อง
 • บริหารระเบียบวินัย และการบริหารผลการปฎิบัติงานสำหรับลูกน้องที่มีผลงานดี -ต่ำกว่าความคาดหวัง      

H-03 : Coordination and Collaboration
การสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้นำทีม

 • ตระหนักรู้การสื่อสารของตน และแผนการพัฒนาการสื่อสาร
 • เข้าใจและนำทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ มาใช้ในบทบาทของตน
 • ฝึกทักษะและประยุกต์นำทักษะการสื่อสารแบบผู้นำมาใช้กับทีมงาน  อาทิ ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง การพูดแบบจูงใจ การสื่อสารในภาวะคับขัน เพื่อสร้างความร่วมมือภายในทีม และนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของทีม

H-04 : Managing and Developing People : SMART Target & IDP workshop 
การตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ทและแผนพัฒนารายบุคคล 

 • ตระหนักถึงความสำคัญของการตั้งเป้าหมายแบบสมาร์ท
 • ฝึกการเขียนเป้าหมายในการทำงานที่จูงใจ ท้าทายและสำเร็จได้จริง
 • เข้าใจประโยชน์และความสำคัญของการทำแผนพัฒนารายบุคคลในการบริหารจัดการทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ฝึกภาคปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับตนเองทีมงาน
 • การสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องด้วยงานบริหารแผนพัฒนารายบุคคล
กลยุทธ์ทางธุรกิจและการบริหาร
(Business Strategy and Management)

BM-01 : Corporate Strategic Planning
การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร

 • อธิบายความสำคัญของกลยุทธ์องค์กร ในมิติต่างๆ
 • เข้าใจความแตกต่าง กลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจระดับหน่วยงาน
 • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร / คณะผู้บริหารระดับสูง รวมถึงหน่วยงานหลัก ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
 • ทราบรายละเอียดและการวิเคราะห์ที่ต้องระบุในแผนกลยุทธ์องค์กร
 • ทราบขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
 • เข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร แนวทางแก้ไข
 • กรณีศึกษาและตัวอย่างการวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
BM-02 : Integrated Business Planning
การจัดทำแผนธุรกิจแบบบูรณาการ
 • อธิบายความสำคัญของแผนธุรกิจ ในมิติต่างๆ
 • เข้าใจความแตกต่างกลยุทธ์องค์กร และ กลยุทธ์ธุรกิจ
 • เข้าใจบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร / คณะผู้บริหารระดับสูง รวมถึงหน่วยงานหลัก ในการวางแผนธุรกิจ
 • ทราบขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจแบบบูรณาการ
 • ทราบรายละเอียดและการวิเคราะห์ที่ต้องระบุในแผนธุรกิจ
 • เข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนธุรกิจ แนวทางแก้ไข
 • กรณีศึกษาและตัวอย่างการวางแผนธุรกิจ

BM-03 : Strategies to Develop Sustained Competitive Advantages
กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

 • ทำความเข้าใจเรื่องความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantages) และตระหนักถึงความจำเป็นที่บริษัทต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้เกิดขึ้น และสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน
 • เข้าใจประเภทของความได้เปรียบในการแข่งขันที่ผู้ประกอบการใช้แข่งขัน
 • กลยุทธ์และการลงทุนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขั้นแต่ละประเภท
 • บทบาทของภาครัฐในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • แนวทางบริหารและพัฒนาบุคคลเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • กรณีศึกษาการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

BM-04 : Sustainable Business Model Transformation         
การปรับโมเดลการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 

 • เข้าใจความสำคัญในการพัฒนาและการนำโมเดลทำธุรกิจ (Business Model) ไปใช้งาน
 • เข้าใจสาเหตุหลัก (Major Causes) ที่ทำให้องค์กรต้องปรับโมเดลทำธุรกิจ พร้อมตัวอย่างองค์กรที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ
 • กลยุทธ์การปรับโมเดลทำธุรกิจแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Business Model Transformation)
 • กลยุทธ์การปรับโมเดลทำธุรกิจแบบก้าวกระโดด (Radical Business Model Transformation)กรณีศึกษาและตัวอย่างการปรับโมเดลทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน                                                                                                                                                                                                     
BM-05 : 2P2D Sales Strategy     
เพิ่มยอดขายด้วยกลยุทธ์ 2P2D
 • อธิบายหลักการกลยุทธ์ 2P2D (Priority, Premier, Defending and Developing)
 • การวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดในมิติของ พื้นที่ ยอดขาย จำนวนลูกค้า
 • กำหนดกลยุทธ์ 2P2D รวมกับหลักการ “Playing to Win” ประมาณการณ์ผลประกอบการ (รายได้ จำนวนลูกค้า ยอดขายผลิตภัณฑ์ การเจาะตลาด)
 • การจัดทำแผนการขายแบบโดยใช้หลักการ OMTI (Objective, Measure, Targets and Initiatives)
 • ตัวอย่างการทำกลยุทธ์ 2P2D

BM-06 : Strategic Account Management     
การบริหารลูกค้ารายสำคัญ

 • สร้างความตระหนักว่าทำไมบริษัทจึงต้องรักษาลูกค้ารายสำคัญ (Strategic Account)
 • เข้าใจความแตกต่างระหว่างการบริหารลูกค้ารายสำคัญและลูกค้าอื่นๆ
 • จัดทำแผนบริหารลูกค้ารายสำคัญด้วย “Six Point Action Plan Model”
 • ประมาณการณ์ผลประกอบการ (รายได้ ยอดขายผลิตภัณฑ์)
 • ตัวอย่างการทำ Six Point Action Plan
BM-07 : Essentials of Finance for Non-Finance
หลักการจัดการการเงินสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการเงิน
 • ความสำคัญของการจัดการการเงินที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตขององค์กร
 • ตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการการเงิน
 • หลักการวิเคราะห์งบการเงินใน 4 มิติ ได้แก่ สภาพคล่อง ความสามารถทำกำไร ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการบริหารหนี้สินและส่วนทุน
 • เข้าใจนโยบายการจัดการการเงินที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในโครงการ การจ่ายเงินปันผล การจัดหาแหล่งเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงการเงิน
 • แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพสร้างรายได้ การบริหารสินทรัพย์ การคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายดำเนินการ รวมถึงลดต้นทุนการเงิน
ตัวอย่างลูกค้าใช้บริการฝึกอบรม ISO 
 
image

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

อบรมข้อกำหนดและตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ผ่านกิจกรรมกลุ่ม เช่น ประเมินความเสี่ยง

image

BMW Manufacturing(Thailand)

อบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพยานยนต์ IATF16949:2016 ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

image

Bangkok Glass Public Company

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี ,อยุธยา,ขอนแก่น,ราชบุรีและปราจีนบุรี อบรมข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 ขอบคุณลูกค้าที่มอบเสื้อฟุตบอลทีม BG ให้

image

Sri  Trang Agro-Industry Public Company สาขาหาดใหญ่

อบรมข้อกำหนดระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018  

image

Thai Summit Group (กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท)

อบรมเครื่องมือหลักมาตรฐานยานยนต์ Core Tools 

image

Cal-Comp Electronics Public Company

อบรมข้อกำหนดระบบบริหารความต่อเนื่องจากธุรกิจ ISO22301:2019 ผ่านระบบ ZOOM พร้อมกิจกรรมกลุ่ม BIA,RA,BCP  

image

Stars Microelectronics Public Company

อบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพโทรคมนาคม TL9000:2016 และ Measurement Handbook  

image

DHL Supply Chain(Thailand)

อบรมข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพเครื่องมือแพทย์ ISO13485:2016 และ GDPMD  

image

Somboon Advance Technology Public Company

อบรมตรวจติดตามภายในระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ISO9001& ISO14001:2015  

image

BASF (บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด)

อบรมเครื่องมือหลักมาตรฐานยานยนต์  IATF 16949:2016 ในส่วนของ Core Tools 

image

YS Tech(Thailand) Co.,Ltd

อบรมเครื่องมือหลักมาตรฐานยานยนต์  IATF 16949:2016 ในส่วนของ Core Tools  ผ่านระบบ ZOOM

image

Siam Nistrans Co.,Ltd

อบรม Risk Management การจัดการความเสี่ยงและโอกาส ตามมาตรฐาน ISO9001:2015  

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้